Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dom Gościnny Ela

ul. Dąbrowskiego 12
35-036 Rzeszów

Recepcja - tel: 17 8624232
Pon-nd: 08.00-22.00

W innych godzinach:
GSM: 667129785

E-mail: recepcjadg@ipr.pl

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW BELLA Gabriela Szkrawan-Kawa, ul. Dąbrowskiego 12, 35-036 Rzeszów NIP 5170310558.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – recepcjadg@ipr.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane które będą przez nas przetwarzane to:
-Imię i nazwisko
-Adres zamieszkania
-PESEL

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Pana/Pani dane osobowe ograniczające się do miejsca zamieszkania będą przekazywane do GUS w celu spełnienia obowiązku statystycznego.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

According to art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04.05.2016), I inform that:

1) the administrator of your personal data is PW BELLA Gabriela Szkrawan-Kawa, ul. Dąbrowskiego 12, 35-036 Rzeszów NIP 5170310558.

 2) contact with the Data Protection Supervisor - recepcjadg@ipr.pl.

 3) Your personal data will be processed for the purpose of using hotel services - pursuant to Article 6 para. 1 lit. b of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016.

 4) recipients of your personal data will be only entities authorized to obtain personal data on the basis of legal regulations and entities involved in the provision of services

5) Your personal data will be stored for a period of 1 year.

 6) you have the right to request from the administrator access to personal data, the right to rectify, delete or limit processing and the right to transfer data.

 7) you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

8) Your personal data limited to your place of residence will be transferred to the Central Statistical Office in order to meet statistical obligations.

8) providing personal data is voluntary, however, refusing to provide data may result in the refusal to provide the service / contract.

Polityka plików cookie

Zapoznaj się z polityką plików cookies.

Czy akceptujesz?